Zgodovina

Visoka šola za tehnologije in sisteme (v nadaljenaju VITES) je bila ustanovljena z Aktom o ustanovitvi, in sicer 08. 03. 2006. Ustanovitelj Visoke šole za tehnologije in sisteme je Visokošolsko središče Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto, matična številka:1549979. Visoka šola za tehnologije in sisteme je samostojni visokošolski zavod, katerega temeljni cilj je visokošolsko izobraževanje in znanstvenoraziskovalna dejavnost. Temeljni cilj šole je izobraževanje ter raziskovalno razvojno delo.
Visoka šola za tehnologije in sisteme je bila vpisana v sodni register 24. 04. 2006, št. vložka 1/04898/00.

PODATKI O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI
Šola je bila ustanovljena na podlagi sklepa Senata za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo številka 1/9-2005, z dne 16. 12. 2005, s katerim je senat za akreditacijo dal pozitivno mnenje k ustanoviti šole. S sklepom št. 2/137-2006 z dne 12. 12. 2006 je senat za akreditacijo dal tudi soglasje k študijskem programu »Tehnologije in sistemi« Visoke šole za tehnologije in sisteme.

Strokovni naslov diplomantov po zaključenem študijskem programu prve stopnje je diplomirani inženir strojništva (VS)/diplomirana inženirka strojništva (VS), okrajšava pa dipl. inž. stroj. (VS). Senat Visoke šole za tehnologije in sisteme je visokošolski strokovni študijski program »Tehnologije in sistemi« sprejel na svoji 1. seji dne 01. 09. 2006.

Visoka šola za tehnologije in sisteme je bila z odločbo št. 6039-6/2007 z dne 21. 02. 2007 vpisana v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pod zaporedno številko 22. Visoka šola za tehnologije in sisteme izpolnjuje pogoje za izvajanje 3 – letnega visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje Tehnologije in sistemi. Študijski program sodi v Isced področje (52) – Tehnika in ima 7 modulov: Procesno inženirstvo, Infoinženirstvo, Industrijska energetika, Tehnologije in sistemi v stavbah, Izbrane tehnologije, Merilni instrumenti, Proizvodno inženirstvo. Navedeni moduli študijskega programa se bodo izvajali kot programi za izpopolnjevanje v sklopu vseživljenjskega učenja.

S sklepom št. 6033-341/2009/13 z dne 17. 02. 2011 je Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu akreditirala magistrski študijski program »Tehnologije in sistemi v strojništvu« Visoke šole za tehnologije in sisteme.

Strokovni naslov po zaključenem študijskem programu druge stopnje je magister inženir strojništva oz. magistrica inženirka strojništva; okrajšava mag. inž. str.

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu je Visoki šoli za tehnologije in sisteme izdala soglasje k preoblikovanju v fakulteto. Novi naziv zavoda je Fakulteta za tehnologije in sisteme, skrajšano FTS.
V skladu z 51. členom Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov je NAKVIS presodil, da zavod izpolnjuje vse pogoje za preoblikovanje v fakulteto in tako na svoji seji dne 16. 10. 2014 izdal sklep o preoblikovanju v fakulteto. Dne 17. 12. 2014 je bila Fakulteta za tehnologije in sisteme vpisana v sodni register, dne 06. 01. 2015 pa je bila vpisana v razvid visokošolskih zavodov na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Dne 24. 4. 2018 se je Fakulteta za tehnologije in sisteme preimenovala v "Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo", tako je Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo njena pravna naslednica.

Doktorski študijski program Sonaravne tehnologije in sistemi v strojništvu je bil akreditiran pri Nacionalni agenciji za razvoj visokega šolstva dne 15. 9. 2016, s sklepom št. 6033-8/2016/12. V razvid visokošolskih zavodov je bil študijski program vpisan dne 2. 11. 2016, s št. sklepa 6033-502/2016/5.

Znanstveni naslov po zaključenem študijskem programu tretje stopnje je doktor znanosti  oz. doktorica znanosti; okrajšava dr.

Fakulteta študijski program 1. stopnje Tehnologije in sistemi izvaja na sedežu fakultete, od študijskega leta 2007/2008 dalje, študijski program 2. stopnje Tehnologije in sistemi v strojništvu pa od študijskega leta 2011/2012 dalje. Dokotrski študijski program Sonaravne tehnologije in sistemi v strojništvu bo začela izvajati v študijskem letu 2017/18.

STRINJAM SE

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani (izbriši piškotke). Več o piškotkih.